Informace o zpracování osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

Tato informace slouží k zajištění srozumitelné a transparentní informovanosti o zpracování osobních údajů.

Kontaktní údaje na správce:

LHL s. r. o.
Lipová 17/18, 400 10 Ústí nad Labem
IČO: 27301800

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

info@lhlsro.cz

Účel a právní základ zpracování osobních údajů:

Vaše osobní údaje a citlivé osobní údaje zpracováváme v rozsahu, v jakém jste nám tyto osobní údaje poskytli, a v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu s námi. Vaše osobní údaje mohou být dále zpracovávány za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů naší organizace jako správce.

Vaše kontaktní osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom Vás kontaktovali nazpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v plném souladu s platnými právními předpisy.

Příjemci osobních údajů:

Vaše osobní údaje dále nepředáváme, pouze Vaše osobní údaje poskytujeme pouze subjektům veřejné moci, tj. orgány státní správy, orgány činné v trestním řízení, soudy, exekutoři, notáři, insolvenční správci apod.

Kategorie osobních údajů:

Předmětem zpracování jsou tyto osobní údaje:

  • základní identifikační a kontaktní údaje
  • adresní údaje
  • lokalizační údaje

Předávání osobních údajů do zahraničí:

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány do zemí mimo EU.

Doba uložení osobních údajů:

Vaše osobní údaje zpracováváme po nezbytně nutnou dobu k zajištění práv a povinností plynoucích z příslušných právních předpisů, tak i po dobu platnosti uzavřené smlouvy s Vámi. Po skončení doby nezbytné pro zpracování dochází k likvidaci osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy.

Práva týkající se ochrany osobních údajů:

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte oprávnění žádat informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o Vás zpracovávány, máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům včetně práva na jejich opravu, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné. Neúplné osobní údaje máte právo kdykoli doplnit. Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, máte-li za to, že pominul účel jejich zpracování a pro nás jsou v daném konkrétním případě nepotřebné. Vaše právo na výmaz osobních údajů je však omezeno našimi zákonnými povinnostmi. Právo na přenositelnost osobních údajů můžete uplatit k jinému výslovně určenému správci, pakliže tomuto nebudou bránit žádné zákonné překážky. Máte právo, abychom v určitých případech omezili zpracování Vašich osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na našich oprávněných zájmech nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte právo vznést námitku.

V případě, že se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem. Máte povinnost osobní údaje poskytnout, stejně tak i my máme právo je po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout služby.

Informace v souvislosti s uplatněním práva na přístup k osobním údajům Vám poskytneme do jednoho měsíce od přijetí Vaší žádosti. Lhůta však může být s ohledem na složitost a počet žádostí odůvodněně prodloužena až o další dva měsíce. Informace se poskytují bezplatně.Zjevně nedůvodné a nepřiměřené žádosti o informace mohou být zpoplatněny či odmítnuty.

Více informací o právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)